Oprichting autonoom gemeentebedrijf TRUPARK voor optimalisatie parkeer- en mobiliteitsbeleid in Sint-Truiden

 

Op maandag 29 juni keurde de gemeenteraad de oprichting van het autonoom gemeentebedrijf TRUPARK goed, het derde autonoom gemeentebedrijf (AGB) van de stad Sint-Truiden. AGB TRUPARK staat in voor de optimalisering van het parkeer- en mobiliteitsbeleid van de stad Sint-Truiden.

 

Het AGB TRUPARK staat in voor de ontwikkeling, verwezenlijking en het beheer van parkeergelegenheden op het Truiens grondgebied. Daarnaast zal het autonoom gemeentebedrijf ondersteunen bij de optimalisatie van de mobiliteit in Sint-Truiden en bij de bevordering van de bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in de stad.

“Aan het begin van deze legislatuur hebben we in het bestuursakkoord de ambitie opgenomen om een parkeerbedrijf op te richten voor het ondergronds en bovengronds parkeren. AGB TRUPARK staat in voor het creëren en beheren van kwalitatieve parkeer-en stallingsinfrastructuur in onze stad. Het autonoom gemeentebedrijf zal tevens ondersteuning bieden bij projecten ter verbetering van de mobiliteit in Sint-Truiden”, zegt burgemeester Veerle Heeren die tevens bevoegd is voor mobiliteit.

 Het is belangrijk dat het parkeer-en mobiliteitsbeleid van de stad wordt uitgevoerd door één duidelijk afgebakende mobiliteitsentiteit. Daarom hebben we ervoor gekozen om het AGB TRUPARK op te richten. Door het directe besluitvormingsproces binnen het AGB, zal TRUPARK  daadkrachtiger en sneller kunnen optreden tegenover verschillende spelers zoals concessiehouders van betalend parkeren op het openbaar domein en stedelijke parkings, uitbaters van private parkings, projectontwikkelaars, enz.

“Het parkeerbeleid is de sleutel voor de uitbouw van een duurzaam en groen mobiliteitsbeleid. Als stad nemen we het voortouw voor de uitwerking van een mobiliteits-en parkeerbeleid. AGB TRUPARK zal ons ondersteunen bij de uitwerking en implementatie van onze mobiliteitsvisie en zal erover waken dat onze inwoners beschikken over kwalitatieve en betaalbare parkeergelegenheden” besluit burgemeester Veerle Heeren.