De rekening van de stad Sint-Truiden vertoont een boni van 5 miljoen. Dit is een verbetering in vergelijking met het gebudgetteerde resultaat voor een bedrag van 2,1 miljoen euro. Dit extra resultaat is uitsluitend te danken aan de daling van de exploitatie-uitgaven voor een bedrag van 2,4 miljoen euro. Dalingen zijn gerealiseerd in al de uitgavedomeinen. Zowel de personeelskosten, de werkingskredieten als de toelagen vertonen lagere cijfers.

Voor de personeelskredieten wordt een verlaging genoteerd van 300.000 euro. Deze daling kon genoteerd worden ondanks een stijgende bijdrageverhoging voor de pensioenen. Het personeelsbestand werd verder afgebouwd.

De toelagen en subsidies zijn verlaagd met een bedrag van 300.000 euro. In deze categorie zijn er meer kredieten voor de politie en veiligheid uitgegeven. De toelage aan het OCMW kon verminderen dankzij het aanwenden van het boni op de werking van het OCMW. De subsidies aan de kerkraden werden sterk teruggeschroefd.

De werkingsuitgaven worden bepert tot 7,7 miljoen euro waartegen ervoor een bedrag van 9,1 miljoen werd voorzien. Deze beperking op de werkingsuitgaven is het resultaat van effectieve besparingen maar ook van doelbewust aanbesteden. Sedert 2014 voert onze stad een actief aankoopbeleid waarbij daadwerkelijke onderhandeling wordt gevoerd met de kandidaat leveranciers.

Aan de ontvangstzijde wordt het vooropgestelde bedrag van 55 miljoen gerealiseerd. Dit dankzij een forse stijging van de onroerende voorheffing met 1,2 miljoen. De opcentiemen voor de personenbelasting kennen daarentegen een daling van 800.000 euro. Ook de dienstenbelasting werd in 2014 niet geïnd. Tot slot zijn er kleine meevallers aan de inkomstenzijde waardoor het globaal gebudgetteerde bedrag aan exploitatie-inkomsten werd gerealiseerd.
Het exploitatieresultaat van de rekening vertoont een overschot van 9,2 miljoen euro.

De investeringen bereikten een niveau van 9,1 miljoen eeuro. Zo werden grote investeringsprojecten zoals de aanleg van de N80, verlichte stad... opgeleverd. Aan investeringssubsidies en verkopen activa werd een bedrag van 4,9 miljoen geïnd. Het resterend bedrag van 4,2 miljoen kon met reserves worden aangezuiverd. Er werden geen nieuwe schulden aangegaan. De bestaande schuld werd verder afgebouwd met 7,8 miljoen euro tot een niveau van 52,2 miljoen euro. Dit is aldus het tweede jaar op rij dat er geen nieuwe schulden werden aangegaan.

Zoals gesteld werd op budgettair vlak een globaal positief resultaat bereikt van 5 miljoen euro. De BBC-richtlijn stelt dat dit positief moet zijn.

Ook de autofinancieringsmarge, of de capaciteit om te voloen aan de financiële verplichtingen, is sterk verbeterd. Een kentering wordt genoteerd, niet alleen in vergelijking met het budget waarbij een negatieve evolutie wordt voorspeld van -1 miljoen euro, maar ook in vergelijking met de vorige boekjaren. Een positief resultaat van 1,4 miljoen euro zorgt voor een positieve basis voor de volgende jaren.


Bron: Communicatie- en informatiedienst stad Sint-Truiden