PERSBERICHT

6 juni 2016

Geen belastingverhoging dankzij
positieve rekening 2015

 

De rekening 2014  was een kentering in de stadsfinanciën. Er werd een boni van 5 miljoen euro opgebouwd en de schulden uit het verleden werden verder versneld afgebouwd. Ook het jaar 2015 bevestigt deze evolutie.

Sint-Truiden vaart een vernieuwende koers, die sinds vorig jaar in een stroomversnelling is terechtgekomen. Met de vernieuwing van de Grote Markt schoot de grootste vernieuwingsoperatie van de voorbije 50 jaar uit de startblokken. Verder investeerde het stadsbestuur in een aantal projecten die Sint-Truiden moeten klaarmaken voor de toekomst.

 

“Werken aan een aantrekkelijke stad waar het fijn en veilig leven is voor ons, onze kinderen en onze kleinkinderen. Dat is onze ambitie en dat vraagt uiteraard om de nodige financiële inspanningen. Een volharden in een afgesproken budgettair beleid heeft ertoe geleid dat het jaar 2015 zelf bedruipend is. De spaarpot van 5 miljoen euro bleef onaangeroerd. Dankzij dit gevoerde beleid is er ook geen sprake van belastingverhogingen voor de toekomst,” zegt burgemeester Veerle Heeren.

 

Het verwachte exploitatieresultaat verdubbelde bijna naar een boni van 8,1 miljoen euro in 2015. Hiermee werden de investeringen voor een gelijkaardig bedrag gefinancierd. Er werden geen nieuwe lange termijnschulden aangegaan.

 

De exploitatieuitgaven zijn 48,8 miljoen euro. Dit is 1,1 miljoen euro onder het gebudgetteerde totaalbedrag of 2 %.

Reden hiervoor is onze sterke lagere financiële uitgaven voor een bedrag van 200.000 euro of 10 %.  Enerzijds hebben we geen nieuwe schulden opgenomen waardoor er minder intresten moeten worden betaald en anderzijds zijn de dure oude leningen verder afgebouwd (versneld afgelost) wat ook minder intrestuitgaven met zich meebrengt.

 

De personeelsuitgaven blijven binnen het vooropgestelde budget. Het bestuur heeft extra mensen ingezet op de uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang en de dienst groenbeheer. Het stadsbestuur riep het pesticidegebruik een halt toe, waardoor er nood was aan extra mankracht.

 

De werkingsuitgaven blijven met 700.000 euro of 8% onder de gebudgetteerde 9,2 miljoen euro. In vergelijking met vorig jaar werden extra uitgaven voorzien voor de uitvoerings- en groendiensten binnen het stadswerkhuis. De aanbestedingsprocedure wordt verfijnd gebruikt om nog betere voorwaarden te bekomen van de leveranciers bij de onderhandelingen.

“Uit de laatste statistieken blijkt dat hier in vergelijking met de laagste offertes een effectieve prijs bekomen wordt die 15,28% lager is of in euro uitgedrukt 2,8 miljoen euro. We kunnen hetzelfde bekomen voor veel minder geld of veel meer voor hetzelfde geld,” aldus schepen van Financiën Ingrid Kempeneers.

 

Aan de inkomstenzijde is er voor 5 % meer ontvangen of voor een bedrag van 2,6 miljoen euro. Een meevaller hierbij is de aanvullende personenbelasting die steeg met een bedrag van 600.000 euro in vergelijking met vorig jaar.  We merken hier een kanteling in de ontvangsten van de personenbelasting op. Sint-Truiden profileert zich als een stad waar het fijn is om wonen en heeft de afgelopen jaren extra inspanningen geleverd om nieuwe gezinnen aan te trekken. Dit heeft pas nu een effect op de personenbelasting.

 

Door de omschakeling van het variabele premiestelsel voor contractueel personeel (Gesco) naar een vast subsidiesysteem, kwamen er 1,2 miljoen euro meer ontvangsten binnen van de hogere overheid.

Limburg.net betaalde ons de starttussenkomst voor een bedrag van 800.000 euro terug dat we gegeven hadden bij de opstart.

 

De investeringen bedragen 9,2 miljoen euro waarvan er voor 3,7 miljoen euro in wegen (o.a. stockaanbesteding voor diverse herstellingswerken aan wegen) werden besteed. Hierin zitten ook de eerste bedragen voor de stadsvernieuwingsprojecten (erelonen architecten en studiebureaus), de aankoop van divers groot rollend materieel nodig voor de uitvoeringsdiensten (1,5 miljoen euro) en de aanpassingswerken in gebouwen (o.a. vernieuwen informaticasystemen, noodzakelijk herstelling kuip zwembad) voor een bedrag van 1,5 miljoen euro.

 

Er werden geen nieuwe lange termijnschulden aangegaan. Hierdoor is de schuld gezakt tot 45 miljoen euro. Bij het begin van de legislatuur omvatte de schuld nog meer dan 60 miljoen euro. Ook dit jaar worden er voor 7 miljoen euro schuldaflossingen voorzien. De huidige stadsvernieuwingsprojecten kunnen daarom gemakkelijk gefinancierd worden.

 

“Op vraag van de hogere overheid hebben we ook de korte termijnschulden die we aangegaan zijn om de oude dure schulden van Agost te herfinancieren in onze rekening opgenomen. Dit voor een bedrag van meer dan 13 miljoen euro. Op die manier besparen we op deze schulden een intrestlast uit van 520.000 euro op jaarbasis”, zegt schepen Pascal Vossius.

 

We hebben een over te dragen boni van 5 miljoen euro, niettegenstaande we het dienstjaar 2015 afsluiten met 50.000 euro tekort.

 

De autofinancieringsmarge of de capaciteit om de eigen financiële verplichtingen van het jaar te kunnen voldoen, is positief met 839.000 euro terwijl oorspronkelijk een negatief bedrag van 3,7 miljoen euro ingeschreven was. Dit is het tweede jaar op rij dat dit een positieve evolutie is. De kentering is bevestigd! 

 

Contact 

Veerle Heeren | burgemeester

M 0496 80 52 88 | burgemeester@sint-truiden.be

 

Ingrid Kempeneers | schepen van Financiën

M 0495 12 31 08 | ingrid.kempeneers@sint-truiden.be

 

Pascal Vossius | eerste schepen

M 0495 38 09 09 | pascal.vossius@sint-truiden.be

 

Communicatie stad Sint-Truiden

M 0498 91 65 27 | info@sint-truiden.be